កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី សម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ១២៧៤០គីឡូហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ ២២ម៉ែត្រ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០-៨:៣០នាទីយប់...

November 9, 2017, 7:37 am / Broadcaster: RFA Khmer

Comments

Keywords

watch កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី សម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ១២៧៤០គីឡូហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ ២២ម៉ែត្រ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០-៨:៣០នាទីយប់... live
watch កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី សម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ១២៧៤០គីឡូហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ ២២ម៉ែត្រ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០-៨:៣០នាទីយប់... online free
watch កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី សម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ១២៧៤០គីឡូហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ ២២ម៉ែត្រ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០-៨:៣០នាទីយប់... online free streaming
watch កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី សម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ១២៧៤០គីឡូហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ ២២ម៉ែត្រ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០-៨:៣០នាទីយប់... without mobile app
watch កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី សម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ១២៧៤០គីឡូហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ ២២ម៉ែត្រ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០-៨:៣០នាទីយប់... on desktop
watch facebook live កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី សម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ១២៧៤០គីឡូហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ ២២ម៉ែត្រ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០-៨:៣០នាទីយប់...