December 2nd 2019, 8:40 am

Chim Sẻ Đi Nắng - Yugi vs Bibi - Xi Măng